Phuket Aura Car Rental
Phuket Aura Car Rental
 

การจอง

- แจ้งชื่อ ที่อยู่ ผู้จอง หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
- หมายเลขใบขับขี่พร้อมวันหมดอายุ
- เบอร์โทรติดต่อ
- เที่ยวบินเดินทาง
- ชนิดรถที่จะใช้
- รายละเอียดการใช้รถ (วันเวลา รับและคืนรถ)
- สถานที่พัก(ชื่อโรงแรม)

การจอง

- แจ้งชื่อ ที่อยู่ ผู้จอง หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
- หมายเลขใบขับขี่พร้อมวันหมดอายุ
- เบอร์โทรติดต่อ
- เที่ยวบินเดินทาง
- ชนิดรถที่จะใช้
- รายละเอียดการใช้รถ (วันเวลา รับและคืนรถ)
- สถานที่พัก(ชื่อโรงแรม)

การจอง

 

- แจ้งชื่อ ที่อยู่ ผู้จอง หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง- หมายเลขใบขับขี่พร้อมวันหมดอายุ

- เบอร์โทรติดต่อ

- เที่ยวบินเดินทาง

- ชนิดรถที่จะใช้

- รายละเอียดการใช้รถ (วันเวลา รับและคืนรถ)

- สถานที่พัก(ชื่อโรงแรม)


โทร 081 854 3302, 085 819 0010
Email:info@phuketaura.com

 
  Rent a car nearby Phuket Airport  Thailand  , Great Cars  , Includes tax , vat and all insurance  
  Fully equipped with First Class Insurance,
Unlimited Mileage, 24 Hour Service